Proiectul PERFORM

PERFORM - Performanta sustenabila în cercetarea doctorala si post doctorala. POSDRU/159/1.5/S/138963

Cofinantat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operational  Sectorial  Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007-2013 - Axa Prioritara1 „Educatia si formarea în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, Domeniul Major de Interventie 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”. 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana ,

va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro .

“Continutul  acestui  material  nu  reprezinta în  mod  obligatoriu  pozitia  oficiala a  Uniunii  Europene  sau  a Guvernului României”. 

Obiective

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea capitalului uman cu inalta calificare la nivel doctoral si postdoctoral prin asigurarea sustinerii financiare si de formare a abilita?ilor si competentelor necesare pe o piata moderna a muncii in care stiinta si tehnologia au o contributie sporita la dezvoltarea societatii; grupul tinta al proiectului va contribui la dezvoltarea competitivitatii economice si sociale a Romaniei si a Uniunii Europene.

Abordarea transregionala si transnationala a cercetarii stiinfice la nivel doctoral si postdoctoral in conditiile asigurarii mijloacelor si instrumentelor pentru dezvoltarea carierei profesionala a grupului tinta.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului:

O1. Imbunatatirea participarii active a doctoranzilor si cercetatorilor postdoc la activitatea de cercetare prin sustinerea financiara a 116 participanti, doctoranzi cu frecventa si cercetatori postdoctorali; 

O2. Perfectionarea activitatii de cercetare doctorala si postdoctorala prin implicarea activa a grupului tinta in activitati inovatoare in care sa se cultive creativitatea si competenta stiintifica si tehnologica;

O3. Dezvoltarea unor teme trans- si interdisciplinare prin implicarea directa a doctoranzilor si cercetatorilor in proiecte in parteneriat cu alte echipe de cercetare din institutii academice si companii inovative;

O4. Imbunatatirea continutului programelor de studii doctorale si postdoctorale si cresterea adaptabilitatii acestora la evolutiile stiintifice si tehnologice pe plan intern si international pe baza analizei performantelor cercetarii stiintifice; 

O5. Cresterea eficientei activitatii de cercetare stiintifica si tehnologica din universitatile din consortiu prin imbunatatirea participarii grupului tinta in proiecte de cercetare internationala, care sa adauge plusvaloare activitatii academice si sa intareasca pozitia cercetarii doctorale si postdoctorale romanesti pe plan national si international;

O6. Cresterea capacitatii de publicare a rezultatelor cercetarii doctorale si postdoctorale in reviste de valoare, recunoscute la nivel international si de diseminare a rezultatelor obtinute in cercetare;  

O7. Imbogatirea experientei stiintifice si accesului la resurse europene de cercetare si invatare prin participarea doctoranzilor din grupul tinta la stagii internationale in laboratoare de prestigiu, selectate in functie de performantele in dommeniu si succesul colaborarilor anterioare, inclusiv in cadrul proiectelor  POSDRU Burse Doctorale si  Burse postdoctorale derulate anterior de universitatile din consortiu;

O8. Eficientizarea metodologiilor de monitorizare a progreselor inregistrate de grupul tinta in vederea indeplinirii obiectivelor specifice si orizontale precum si indicatorilor proiectului PERFORM pe baza experientei dobandite in precedentele proiecte similare; 

O9. Intarirea deprinderilor manageriale ale grupului tinta si a capacitatii acestuia de a participa activ in procesul decizional strategic legat de managementul stiintific prin schimburi de experienta, tutorat, activitati in parteneriat;

O10. Dezvoltarea unor parteneriate si retele cu participare din mediul academic, economico-social si de afaceri pentru pentru colaborare eficienta si pentru valorificarea competentelor obtinute de cercetatori si pentru a oferi acestora sansa unei cariere profesionale in domeniul pregatirii din cadrul doctoratului si postdoctoratului; 

O11. Dezvoltarea unor echipe multidisciplinare mixte cu capacitate ridicata de implementare a solutiilor moderne, de ultima generatie, in rezolvarea problemelor actuale din domeniile in care activeaza;

O12. Atragerea celor mai performanti doctoranzi si cercetatori spre continuarea carierei in cercetarea stiintifica.

Activitatile proiectului

A1. Elaborarea si implementarea de tehnologii, activitati si actiuni inovatoare în cadrul programelor doctorale si post-doctorale. Acordarea de premii si stimulente pentru membrii grupului tinta cu cele mai bune rezultate in cercetare si in implementarea cercetarilor avand drept rezultat tehnologii/produse inovatoare care sa suscite interesul industriei.   

A2. Sprijinirea financiara a tuturor doctoranzilor din grupul ?inta pe durata proiectului prin burse lunare in cuantum dependent de realizarea indicatorilor individuali prevazuti in contractele individuale. Sprijinirea financiara a participarii la stagii de cercetare in institu?ii na?ionale si din UE in urma analizei cererilor si tinand cont de colaborarile/parteneriatele existente. 

A3. Sprijinirea financiara a cercetatorilor din grupul ?inta pe durata proiectului prin burse lunare in cuantum dependent de realizarea indicatorilor individuali prevazuti in contractele individuale. Sprijinirea financiara a participarii la stagii de cercetare in institu?ii na?ionale si din UE in urma analizei cererilor si tinand cont de parteneriatele existente.

A4. Diversificarea formelor de pregatire pentru doctoranzi ?i cercetatori prin module multidisciplinare si metodologice sustinute de experti pe termen scurt (ETS), module ce nu se regasesc in programele de baza. Analiza eficientei si calitatii activitatilor de pregatire doctorala si postdoctorala prin consultarea membrilor grupului tinta si a expertilor implicati in cercetare. Training pentru folosirea ef. a echip. de ultima generatie, sub indrumarea expertilor pe termen scurt, module dedicate inovarii si folosirii TIC. Seminarii pe tema insertiei prof. a doctoranzilor si cercetatorilor dupa finalizarea proiectului.

A5. Includerea in echipele care asigura tutoratul doctoranzilor a unui CPD din grupul tinta in vederea dezvoltarii competentelor de management ale acestora.  Analiza periodica a eficientei activita?ii de tutorat pe baza rapoartelor cercetatorilor post-doctorali, propuneri de îmbunata?ire a calita?ii cercetarii, sugestii si critici.

A6. Asigurarea sprijinului financiar pentru participarea grupului tinta la manifestari stiintifice nationale si internationale pe baza unor criterii de selectie. Analiza contributiei participarilor la manifestari stiintifice la realizarea indicatorilor globali. Anuntarea pe siteul proiectului a evenimentelor stiintifice de interes. 

A7. Crearea si dezvoltarea de retele si parteneriate, actiuni de cooperare cu structuri de cercetare si institutii reprezentative din mediul economico-social, organizarea de schimburi de experienta si bune practici pentru o buna orientare pe piata muncii a grupului tinta. Prezentari ale proiectului PERFORM in cadrul manifestarilor organizate de parcuri industriale, structuri de decizie la nivel local, regional si national. Participarea grupului tinta si a echipei de implementare la prezentari ale strategiilor si proiectelor de dezvoltare regionala in care sunt necesare abilitatile si competentele doctoranzilor si cercetatorilor post doctorat din grupul tinta. 

A8 Dezvoltarea parteneriatului initiat prin proiect, elaborarea de proceduri de colaborare, organizarea de seminarii sau teleconferinte, transfer de informatii legate de programele doctorale si posdoctorale, activitati comune, feed back asupra calita?ii formarii profesionale a membrilor grupului tinta, workshopuri comune de monitorizare. Contact cu re?ele europene doctorale de tipul: EDAMBA,  Fusion Doctoral Training Network, EUA Doctoral Programmes. Participarea membrilor grupului tinta la activita?i de expertiza si consultanta in laboratoare acreditate institutional, informare in legatura cu alti potentiali parteneri de tipul institute private de cercetare din Romania si UE. 

A9 Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat membrilor grupului tinta prin aplicarea unei grile de monitorizare in corespondenta cu indicatorii proiectului. Validarea rapoartelor individuale trimestriale si de mobilitate ale membrilor grupului tinta, comunicarea cu coordonatorii grupului tinta pentru identificarea masurilor de imbunatatire a rezultatelor. Alcatuirea si actualizarea registrului cu membrii grupului tinta

A10 Identificarea domeniilor si tematicilor doctorale si post doctorale care necesita instrumente si solu?ii software si determinarea necesarului de achizi?ii specifice, identificarea posibilita?ilor de activare a unor grupe mixte interdisciplinare de cercetare in care sa fie inclu?i speciali?ti IT precum si cercetatori cu experien?a in dezvoltarea si solutiilor software.

A11. Organizarea de: workshopuri de prezentare a rezultatelor stiintifice in diferite stadii ale proiectului, vizite de studiu in companii, institutii partenere, pentru abordare integrata a bunelor practici si schimb de experienta cu proiecte similare. Participarea la sesiunile de training organizate de OI si AMPOSDRU. Vizite de monitorizare a mobilitatilor

A12 Module de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscrimnarea, respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului. Participarea membrilor grupurilor ?inta si a membrilor echipei de implementare la grupuri de lucru si dezbateri publice având ca obiect eliberarea avizelor, acordurilor si autoriza?iilor de mediu, contacte cu structuri interesate in reducerea impactului asupra mediului prin implementarea unor solu?ii si tehnice inovatoare

A13. Introducerea unor sesiuni/module specifice privind managementul cercetarii tinand cont de specificul domeniului si al stadiului cercetatorului (doctorand sau CPD), seminarii privind competitiile pentru proiecte de cercetare/dezvoltare si informare pe site-ul proiectului. Introducerea de sec?iuni dedicate managementului cercetarii in cadrul manifestarilor ?tiin?ifice organizate in cadrul proiectului. Implicarea membrilor grupului tinta in managementul proiectelor de cercetare/dezvoltare. 

A14. Acordarea de sprijin, inclusiv financiar, membrilor grupului tinta pentru intarirea capacitatii de publicare, actualizarea semestriala a planurilor de publica?ii. Analize bibliometrice ale rezultatelor, determinarea posibilitatii de utilizare a bazelor de date ale institu?iilor partenere. Editarea unor numere speciale in publicatiile academice ale consortiului pentru publicarea rezultatelor cercetarilor grupului tinta. Identificarea valorii adaugate a publicatiilor din proiect.

A15 Activitati inovatoare, interregionale, destinate sustinerii caracterului interdisciplinar în programele de formare/cercetare doctorale, seminarii si schimburi de experienta intre parteneri, cu participarea tinerilor cercetatori implicati in parteneriate internationale, spin-off, consultanta. Analiza unor tematici interdisciplinare pentru generarea unui curriculum emergent si introducerea acestuia in ultima perioada a proiectului, vizand doctoranzii inmatriculati in 2012 si 2013. 

A16. Monitorizarea stadiului realizarii obiectivelor specifice ale proiectului prin seminarii de prezentare a drafturilor tezelor de doctorat si a rapoartelor de cercetare finale ale cercetatorilor. Identificarea neajunsurilor si a punctelor tari. Seminarii de prezentare a mobilitatilor pentru cuantificarea contributiei acestora la realizarea indicatorilor proiectului.

A17 Programarea activitatilor si monitorizarea desfasurarii lor, monitorizarea gradului de realizare a rezultatelor si indicatorilor proiectului. Pregatirea si elaborarea rapoartelor tehnico-financiare, completarea cererilor de prefinantare si de rambursare, evidenta documentatiei justificative la nivel tehnic, verificarea compatibilitatii documentelor cu RTF. Analize ale stadiului indeplinirii prevederilor bugetare, stabilirea necesitatilor de creditare din partea universitatii si justificarea acestora. Elaborarea si actualizarea periodica a raportului cost–eficienta.

A18. Eficientizarea financiara a proiectului, achizitii si cheltuieli necesare desfasurarii activitatii de cercetare a membrilor grupului tinta si a activitatilor proiectului, participarea membrilor  echipei de implementare la evaluarea necesarului de achizitii, la clarificarea aspectelor tehnice ale procedurilor de achizitii, la elaborarea documentatiei si in comisii de achizitii care utilizeaza fondurile proiectului, optimizarea raportului calitate/pret. Evidenta documentatiei justificative la nivel financiar.

A19 Diseminare si publicitate prin conferinte de presa la lansarea si finalizarea proiectului, anunturi in presa privind lansarea, implementarea si finalizarea proiectului. Crearea si actualizarea continua a website-ului proiectului. Editarea de pliante si brosuri de prezentare a proiectului, conceperea si achizitionarea de autocolante cu sigle si denumirea proiectului, panouri de prezentare. Includerea in toate rezultatele publicabile precum si materialele prezentate in cadrul manifestarilor ?tiin?ifice si de parteneriat a finantarii europene nerambursabile prin proiect.

A20. Analiza sustenabilitatii proiectului prin urmarirea finalizarii stagiilor doctorale ale doctoranzilor inmatriculati in 2012 si 2013. Identificarea resurselor necesare continuarii activitatii de cercetare dupa incheierea finantarii.

A21. Coordonarea si aprobarea programarii activitatilor, a procedurilor si regulamentelor elaborate in cadrul proiectului, contractelor expertilor. Verificarea si validarea rapoartelor si fiselor de pontaj ale membrilor echipei de implementare. Validarea rapoartelor tehnico-financiare si a cererilor de pre-finantare si rambursare. Analiza lunara, pe baza unui raport de audit intern, a rezultatelor, a deficientelor aparute, comunicarea cu echipa de implementare pentru un management adaptativ al activitatilor proiectului.  

A22. Verificarea si aprobarea platilor/cheltuielilor, a propunerilor de achizitii, contact cu conducerea Universitatii, asigurarea fluxului financiar. Identificarea surselor de finantare care sa asigure sustenabilitatea proiectului.

© - 2014 PERFORM